Actieplan voor digitaal onderwijs (2021-2027)

Actieplan voor digitaal onderwijs (2021-2027)

Strategische prioriteiten van het nieuwe actieplan

1. Een efficiënt digitaal onderwijsecosysteem

Dit vraagt om:

 • infrastructuur, connectiviteit en digitale apparatuur
 • doeltreffende planning en ontwikkeling van digitale capaciteit, en up-to-date organisatorische capaciteiten
 • digitaal bekwaam en zelfverzekerd onderwijs- en opleidingspersoneel
 • hoogwaardige leerinhoud, gebruiksvriendelijke tools en veilige platforms die de privacy en ethische normen eerbiedigen

Wat gaat de Commissie doen?

 • met de EU-lidstaten in dialoog gaan over de voorwaarden voor goed digitaal onderwijs tegen 2022 met het oog op een aanbeveling van de Raad
 • een voorstel doen voor een aanbeveling van de Raad inzake online- en afstandsonderwijs in het basis- en middelbaar onderwijs; de nadruk moet hierbij liggen op een EU-brede visie op de manier waarop afstands- en online-onderwijs en blended learning tegen eind 2021 doeltreffend, inclusief en actief kunnen worden gemaakt.
 • een Europees kader voor digitale onderwijsinhoud ontwikkelen op basis van de Europese culturele en creatieve diversiteit, en een haalbaarheidsstudie over een mogelijk Europees uitwisselingsplatform laten uitvoeren om gecertificeerde online-middelen te delen en te koppelen aan bestaande onderwijsplatforms
 • gigabitconnectiviteit van scholen en connectiviteit op school ondersteunen, meer bekendheid geven aan de financieringsmogelijkheden via Connectivity4Schools, en de lidstaten aanmoedigen om optimaal gebruik te maken van EU-steun voor internettoegang, aankoop van digitale apparatuur en e-learningtoepassingen en -platforms
 • plannen voor digitale transformatie op alle onderwijs- en opleidingsniveaus ondersteunen via samenwerkingsprojecten in het kader van Erasmus; digitale pedagogie en expertise in het gebruik van digitale tools door leerkrachten ondersteunen via Erasmus Teacher Academies, en een online zelfbeoordelingsinstrument voor leerkrachten lanceren: SELFIE voor leerkrachten
 • ethische richtsnoeren inzake kunstmatige intelligentie (AI) en datagebruik voor lesgevers ontwikkelen, en onderzoek en innovatie in het kader van Horizon Europa op dit gebied ondersteunen

2. Digitale competenties en vaardigheden verbeteren met het oog op de digitale transformatie

Dit vraagt om:

 • digitale basisvaardigheden en -competenties vanaf jonge leeftijd
  • digitale geletterdheid en bestrijding van desinformatie
  • computeronderwijs
  • goede kennis van en inzicht in data-intensieve technologieën, zoals kunstmatige intelligentie
 • geavanceerde digitale vaardigheden die meer digitale specialisten opleveren en er ook voor zorgen dat meisjes en jonge vrouwen gelijk vertegenwoordigd zijn in digitale studies en carrières

Wat gaat de Commissie doen?

 • gemeenschappelijke richtsnoeren voor leerkrachten en onderwijspersoneel ontwikkelen om digitale geletterdheid te bevorderen en desinformatie aan te pakken in samenwerking met het maatschappelijk middenveld, Europese technologiebedrijven, omroepen, journalisten, de deskundigengroep voor mediageletterdheid, het Europees Waarnemingscentrum voor digitale media, nationale autoriteiten, ouders, studenten en jongeren
 • het Europees kader voor digitale competentie actualiseren om daarin AI- en datavaardigheden op te nemen en de ontwikkeling van AI-leermiddelen voor onderwijs en opleidingen ondersteunen
 • een Europees certificaat voor digitale vaardigheden (EDSC) ontwikkelen dat door overheden, werkgevers en anderen in heel Europa wordt erkend en aanvaard
 • een voorstel doen voor een aanbeveling van de Raad over de verbetering van het aanbod van digitale vaardigheden in onderwijs en opleiding, onder meer door EU-investeringen in bijscholing van leerkrachten, het delen van beste praktijken in computeronderwijs, en samenwerking met het bedrijfsleven om de behoeften aan vaardigheden vast te stellen en voortdurend te updaten
 • de deelname aanmoedigen aan de International Computer and Information Literacy Study (ICILS) (transnationaal onderzoek naar digitale vaardigheden van studenten) en een EU-streefcijfer voor de digitale competentie van leerlingen invoeren: in 2030 mag nog hooguit 15% van de leerlingen van 13-14 jaar oud ondermaats presteren op het gebied van computer- en informaticageletterdheid
 • geavanceerde digitale vaardigheden bevorderen, bijv. door ook leerlingen in beroepsonderwijs en -opleidingen stages voor digitale kansen aan te bieden en leerkrachten, opleiders en ander onderwijzend personeel bijscholing te geven
 • de deelname van vrouwen aan STEM-opleidingen samen met het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) aanmoedigen, en de EU-STEM-coalitie ondersteunen om curricula voor hoger onderwijs te ontwikkelen die engineering en ITC aantrekkelijker maken voor vrouwen op basis van de "STEAM"-benadering
Meer weten?

Artikels met gelijkaardige interesses