Verklaringen

 

Werking en definities

Deze Website is een platform om Nieuwsbrieven te versturen naar Leden.
Leden bepalen bij registratie welke Nieuwsbrief ze willen ontvangen op basis van een persoonlijk profiel.
Elke Nieuwsbrief heeft één unieke startpagina op deze Website. Die startpagina toont het Archief.  

Elke Nieuwsbrief bestaat uit Artikels.
Artikels bevatten afbeeldingen, tekst en hyperlinks.

Het Archief bestaat uit Artikels die publiek toegankelijk zijn en kan doorzocht worden.
Artikels kunnen in de Nieuwsbrief verschijnen, in het Archief of in beide.

Artikels worden opgesteld door iTESE, door Partners die de Website gebruiken om hun Nieuwsbrief te versturen naar Leden en door Organisaties die Artikels aankondigen via de Website
iTESE, Partners en Organisaties bepalen via welke Nieuwsbrief hun Artikels worden verstuurd.
iTESE en Partners kunnen één of meer Nieuwsbrieven beheren en via de Website versturen.

iTESE en Partners kunnen beslissen om een Artikel van een Organisatie niet te versturen of in het Archief op te nemen.
iTESE heeft inzage in de lijst met Leden en de profielgegevens van Leden.
Een Partner heeft enkel inzage in de lijst met Leden en de profielgegevens van Leden als het Lid toestemming gaf door te abonneren op een Nieuwsbrief van de Partner.
Een Organisatie heeft geen inzage in de lijst met Leden en de profielgegevens van Leden.   

In deze Verklaring wordt verstaan onder:

 • iTESE: iTESE BVBA met haar maatschappelijk zetel in Sint-Pietersaalststraat 38, 9000 Gent en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0473.615.663;
 • Website: www.eduzine.be en alle onderdelen ervan.
 • Nieuwsbrief: elke nieuwsbrief die wordt verstuurd naar Leden via de Website en die wordt gevuld met Artikels aangeleverd door Organisaties, Partners of iTESE; 
 • Geregistreerd lid, Lid, Je, Jij en alle hiervan afgeleide afgeleide termen: een persoon die de Website gebruikt en zich hiertoe voorafgaandelijk heeft geregistreerd op de Website; 
 • Archief: verzameling van publiek toegankelijke Artikels horend bij een Nieuwsbrief;
 • Artikel: informatie bestaande uit tekst, afbeeldingen en hyperlinks die kan verschijnen in het Archief en/of kan worden verstuurd via een Nieuwsbrief;
 • Organisatie: elke persoon die via de Website artikels toevoegt om online te verschijnen in het Archief of om via een Nieuwsbrief te versturen;
 • Partner: elk Lid of Organisatie die de rechten gekregen heeft om zelf een Nieuwsbrief op te stellen en te versturen en om de Website als Archief te gebruiken;
 • Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Verwerking: elke bewerking of ieder geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, en toegepast op de persoonsgegevens van natuurlijke personen, zoals het inzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opslaan, wijzigen, wissen, consulteren, meedelen en gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen of vernietigen.
 • Cookies: Kleine data- of tekstbestanden die bij het bezoek van een website op een computer of een mobiel toestel worden geplaatst en vervolgens worden opgeslagen.

 

Gebruiksverklaring

Eduzine.be is gemaakt en wordt beheerd door iTESE.

 

1. Informatie op de Website

 

iTESE verstrekt zorgvuldig betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van de Website. iTESE kan niet garanderen dat deze Informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de Informatie op deze Website geen rechten worden ontleend. iTESE is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden Informatie. De Informatie op deze website is geldig onder voorbehoud van wijzigingen. iTESE behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de Informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

 

2. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, foto's, merken, logo's en andere bestanddelen van deze Website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren iTESE of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van iTESE de op en via deze Website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

 

3. Links naar andere websites

Op deze Website kunnen hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen of andere verwijzingen naar informatie van andere organisaties zijn opgenomen. iTESE heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites, webpagina's en informatie van derden en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van hyperlinks door iTESE houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites, webpagina's of informatie.

 

Privacyverklaring

1. Verwerking persoonsgegevens

iTESE hecht het nodige belang aan het respecteren en het beschermen van uw privacy en aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw Persoonsgegevens.

Op de Verwerking van uw Persoonsgegevens is Verordening (EU) 2016/679 (hierna ‘de GDPR’) van toepassing, naar deze wetgeving wordt verwezen als ‘Gegevensbeschermingswetgeving’.

iTESE treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de Verwerking.

2. Welke Persoonsgegevens

Indien informatie door de betrokkene zelf wordt verstrekt via een formulier dan zijn de velden die worden aangeduid met een (*) strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden Verwerkt. Indien deze niet worden ingevuld zal er aan de verzending van het formulier geen gevolg worden gegeven. De overige velden kunnen worden ingevuld om de dienstverlening van iTESE te vergemakkelijken, indien deze niet worden ingevuld heeft dit geen enkele weerslag.

a) Websitebezoekers

iTESE kan o.a. via zijn Website de volgende Persoonsgegevens van websitebezoekers Verwerken, door o.m. het gebruik van cookies en het contactformulier:

 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres;
 • Persoonlijke bijzonderheden, zoals uw geslacht;
 • Huidige interesses, functie in het onderwijs;
 • Elektronische identificatiegegevens, zoals uw IP-adres;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

Een Partner kan o.a. via de Website de volgende Persoonsgegevens van websitebezoekers Verwerken, door o.m. het gebruik van cookies en het contactformulier:

 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres;
 • Persoonlijke bijzonderheden, zoals uw geslacht;
 • Huidige interesses, functie in het onderwijs;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

b)  Partners/Organisaties

iTESE kan de volgende Persoonsgegevens van klanten en contactpersonen bij die klanten, Partners of Organisaties Verwerken:

 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Persoonlijke bijzonderheden, zoals uw geslacht;
 • Financiële identificatiegegevens, zoals uw BTW-nummers, rekeningnummer;
 • Bijzonderheden betreffende de goederen en diensten die aan de geregistreerde persoon worden geleverd;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

3. Voor welke doeleinden?

iTESE verzamelt Persoonsgegevens en Verwerkt deze voor één of meerdere van de volgende doeleinden:

Doeleinden

Rechtsgrond

Klanten, Leden & Gebruikersbeheer (inclusief boekhouding & beheer van betwistingen)

 • Uitvoering van de overeenkomst;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Toestemming ingeval van niet verplichte velden op de Website of formulieren.

Leveranciers, Partners, Organisaties & tussenpersonenbeheer

 • Uitvoering van de overeenkomst;
 • Wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Toestemming ingeval van niet verplichte velden op de Website of formulieren.

Public Relations & Statistisch onderzoek

 • Gerechtvaardigd belang.

Direct Marketing

 • Toestemming;
 • Gerechtvaardigd belang.

Indien iTESE Persoonsgegevens zou wensen te gebruiken voor een incompatibel nieuw doeleinde, zal iTESE voorafgaandelijk aan dit nieuwe gebruik hiervoor uw toestemming vragen.

Wanneer de Verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u steeds het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de Verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

In geval van contactpersonen bij klanten beschikt iTESE niet over een overeenkomst met die persoon zelf, maar is het desalniettemin in het belang van iTESE contact te kunnen hebben met haar klanten.

In geval van contactpersonen bij leveranciers beschikt iTESE niet over een overeenkomst met die persoon zelf, maar is het desalniettemin in het belang van iTESE contact te kunnen hebben met haar leveranciers.

Het is in het belang van iTESE om de werking van haar Website te kunnen evalueren en ondersteunen door de Verwerking van gegevens van haar bezoekers.

Het is in het belang van iTESE om haar bestaande klanten en gebruikers op de hoogte te houden van nieuwe evenementen, bovendien is er steeds de mogelijkheid om uit te schrijven.

4. Doorgifte Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door iTESE en Partners Verwerkt voor intern gebruik voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij verhuren of verkopen uw Persoonsgegevens niet aan derden voor gebruik voor eigen doeleinden.

Binnen iTESE en Partners worden de Persoonsgegevens enkel beschikbaar gesteld aan haar personeel & medewerkers op een ‘need to know’ basis.

iTESE kan gebruik maken van verwerkers om uw Persoonsgegevens te Verwerken. Verwerkers zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheden, agentschappen of andere organen die namens de iTESE Persoonsgegevens Verwerken.

iTESE kan de Persoonsgegevens doorgeven aan volgende (categorieën) ontvangers:

 • Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
 • Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases, zoals ons CRM-systeem, boekhoudingsprogramma en aanbieders van kantoor productiviteitsprogramma’s zoals mailproviders;
 • Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die voor iTESE optreden als onderaannemer bij het uitvoeren van de dienstverlening zoals sprekers & medewerkers;
 • Verwerkingsverantwoordelijken die voorzien in sociale mediadiensten;
 • Verwerkingsverantwoordelijken die verbonden ondernemingen zijn van iTESE;
 • Verwerkingsverantwoordelijken die optreden als onze professionele raadgevers, zoals advocaten;
 • Overheden, agentschappen en andere publieke rechtspersonen op grond van wettelijk verplichte doorgiften.

Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte worden Verwerkt, iTESE zal ervoor zorgen dat passende of geschikte waarborgen worden genomen.

iTESE kan zijn bedrijfsstructuur wijzigen door de juridische vorm te wijzigen, fusie, overnames en verkoop. In dergelijke transacties worden Persoonsgegevens doorgegeven conform deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Anonieme gegevens kunnen steeds worden doorgegeven, al dan niet voor commerciële doeleinden.

5. Duur van de bewaring van de gegevens

De Persoonsgegevens worden door iTESE en Partners in ieder geval bewaard gedurende de duurtijd van de relevante overeenkomsten en voor een periode gelijk aan de wettelijke verjaringstermijn daarna. Daarnaast worden gegevens steeds zolang bijgehouden zoals wettelijk bepaald is en niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden.

6. Uw rechten

U heeft het recht heeft ons te verzoeken tot inzage van en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende Verwerking, alsmede het recht tegen Verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid,  door zich te richten tot iTESE Sint-Pietersaalststraat 38, 9000 Gent of info@eduzine.be  met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart of uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening. Gelieve op de kopie van uw identiteitskaart volgende velden te anonimiseren: kaartnummer & rijksregisternummer.

Binnen één maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welk gevolg hieraan werd gegeven.

U beschikt over het recht om uw toestemming voor een bepaalde Verwerking te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de Verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. In het geval u uw toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven en reclame kan u die terug intrekken door uw accountinstellingen aan te passen of gebruik te maken van de 'unsubscribe/uitschrijven'-link in deze communicatie.

Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, bij de Verwerking van Persoonsgegevens.

7. Anonieme gegevens

Het is iTESE toegestaan om niet-persoonlijke en anonieme gegevens te verzamelen wanneer de Website wordt bezocht en Persoonsgegevens te anonimiseren. Deze gegevens laten iTESE niet toe om een individuele persoon te identificeren en deze gegevens kunnen met derden worden gedeeld, ook voor statistische doeleinden.

8. Wijzigingen

iTESE houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzingen.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 11 mei 2019.

9. Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze Privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Privacyverklaring. Indien iTESE de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van iTESE om de strikte naleving van de bepalingen van deze Privacyverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

10. Toepasselijk recht

Elke betwisting of vordering met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens en Privacyverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Dendermonde (België).

Cookieverklaring

1. Cookies

iTESE streeft ernaar om u duidelijk te informeren over de wijze waarop Cookies op de Website worden gebruikt en waarop ze op uw toestel (computer, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen om zo het bezoek aan de Website aangenamer te maken en beter op uw behoeften en voorkeuren af te stemmen. iTESE brengt de gegevens die door Cookies worden verzameld niet in verband met de Persoonsgegevens die op andere wijze worden ingezameld.

Cookies helpen iTESE om een bezoek aan de Website te optimaliseren door een aantal nuttige taken uit te voeren, zoals het verbeteren van de beveiliging van de Website en van de algemene gebruikerservaring. Zo kan de Website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek aan de Website opnieuw dient in te vullen. Andere Cookies laten een analyse van bepaalde informatie toe zoals het aantal bezoeken op de Website. Nog andere Cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Sessiecookies zijn Cookies waarvan de levensduur is beperkt tot de duur van de sessie, dit is tot wanneer de browser wordt afgesloten en de verbinding met de Website afgebroken. Daarnaast bestaan ook permanente Cookies.

Eerste-partij-cookies worden geplaatst door de eigenaar van het domein van een website, in dit geval iTESE via de Website. Derde-partij-cookies worden door anderen dan de eigenaar van het domein van een website ingesteld. iTESE heeft daarom geen toegang tot of controle over deze Cookies of andere manieren om gegevens te verzamelen. Lees de respectieve privacyverklaringen van deze externe cookie-providers.

Volgende Cookies  kunnen door iTESE worden geplaatst:

Naam

Doel

Levensduur

__utma

Deze cookie van Google Analytics wordt geplaatst voor het opstellen van statische gegevens

Meer informatie: www.google.com/intl/nl/policies/privacy

2 jaar

__utmc

Sessie

__utmz

6 maanden

__utmt

2 uur

__utmb

30 minuten

 

   

 

Volgende cookies kunnen door derden worden geplaatst:

Youtube, LLC:

Naam

Doel

Levensduur

GPS

Deze cookie van Youtube, LLC wordt geplaatst wanneer u een video bekijkt via de Website.

Meer informatie: www.google.com/intl/en/policies/privacy

-

IDE

10 jaar

NID

10 jaar

PREF

10 jaar

VISITOR_INFO1_LIVE

8 maanden

YSC

-


Om optimaal van de Website gebruik te kunnen maken, is het aangewezen dat u Cookies activeert en/of aanvaardt op uw computer of mobiel toestel. Zonder ingeschakelde Cookies is iTESE niet in staat om een probleemloos bezoek aan de Website te garanderen. De kans bestaat dat het bezoek wordt onderbroken of vertraagd en dat u geen toegang heeft tot bepaalde delen van de Website of deze niet (optimaal) kan gebruiken.

Niettemin bent u vrij om via de browserinstellingen Cookies te verwijderen of te blokkeren. Hoewel de meeste internetbrowsers standaard zijn ingesteld om Cookies te aanvaarden, kan u de reeds geplaatste Cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe Cookies beperken of blokkeren door de browserinstellingen aan te passen. De wijze waarop de browserinstellingen kunnen worden aangepast, verschilt per browser. Meer informatie over de browserinstellingen is te vinden op www.aboutcookies.org of in het "Help"-menu van de internetbrowser.

Indien u Cookies verwijdert of blokkeert, betekent dit wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de Website niet (naar behoren) werken.

2. Verwerking persoonsgegevens

Het is mogelijk dat door het gebruik van Cookies Persoonsgegevens worden verwerkt.

3. Wijzigingen

iTESE houdt zich het recht voor deze Cookieverklaring steeds te wijzingen.

Deze Cookieverklaring werd het laatst gewijzigd op 11 mei 2019.

4. Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze Cookieverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Cookieverklaring. Indien iTESE de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van iTESE om de strikte naleving van de bepalingen van deze Cookieverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

5. Toepasselijk recht

Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Cookieverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van iTESE is gelegen (België).

 

 

Contact

Indien u na het lezen van deze Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met de gebruiksvoorwaarden, het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of omtrent cookies kan u contact opnemen met de contactpersoon op het adres Sint-Pietersaalststraat 38, 9000 Gent of via het e-mailadres info@eduzine.be.

Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00 of via e-mail contact@apd-gba.be (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).